https://youtu.be/jJ295yhurmE?si=dZBi-4721-ODc_zx 

 

 

노래가 점점 힘들어 노래 뚝하려하는데

누님이 너와 어울릴듯 싶으니 불러보려며 알려준 노래

그래서 불러는 보았는데

함량 미달이네요.

누님은 좋아라 하시겠지요.

아프지말고 건강하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

 

https://youtu.be/YFJ_2huTm9Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

별빛같은 나의사랑아

 

작사 작곡 설운도

원곡 가수 임영웅

 

노래 파란하늘 낮달

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/nMiuuibSXF8

 

 

 

 

 

 

 

+ Recent posts