https://youtu.be/ffo1F0-rJkU?si=lrh7DCMPyFXfxjZE

 

 

 

2007년 10월 25일~2013년 12월 23일

10년~15년 초등 친구들의 사진 모아보았습니다.

돌아보니 시간은 빠르게 지나버린듯 싶습니다.

지금 보다 젊은날

10년사이 할머니 할아버지가 되었습니다.

돌아보니 좋은 날들 이였습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Recent posts